Strategi för tillfälliga förskolepaviljonger

Utställningsöppning 2 december 2011 kl.1800

Debattkväll 6 december 2011 kl.1800

Utställningen visar studentprojekt från KTH Arkitekturskolans Sustainable Design Studio i samarbete med studenter från Real Estate and Construction Management och Building Technology på KTH.
Utställningen visar också ett dokumentärt arbete av fotograf Alexander de Cuveland som har undersökt existerande temporära förskolor genom arkitekturfotografi.

OSA till info@ffar.se

 

Stockholm växer, inflyttningen ökar och många barn föds i staden. Behovet av förskoleplatser är stort, och varierar också kraftigt från år till år och från område till område beroende på den dynamiska demografin i länet. Det är en stor och svår uppgift för stadsplanerare och förskoleplanerare att hantera dessa svängningar i demografin och samtidigt uppfylla barnomsorgsgarantin.

En lösning som ofta tillämpas är tillfälliga containrar – förskolepaviljonger – som används under 2-10 år. Containrarna har utvecklats från byggbodar och mobila kontor till väl isolerade beboeliga enheter med standardutrustning, laminatgolv, kök, toaletter och generellt god komfort.

Containrarna står under relativt lång tid och blir många barns hela förskoleupplevelse. Ett stort problem med den mycket rationella containerlösningen är svårigheten att utforma dem platsspecifikt och att skapa en inspirerande och ändamålsenlig miljö för barn och personal. Kort sagt en miljö som har svårt att uppfylla de högt ställda målen i förskolans läroplan om en kreativ miljö med ett ekologiskt förhållningssätt.

Sustainable Design Studio vid KTH Arkitekturskolan vill utmana och diskutera dessa frågor. Den tillfälliga flyttbara paviljongen borde vara en unik förskolemiljö, med alla de rumsliga och materiella kvalitéer vi borde kunna ställa på förskolan idag. Paviljonger som med ett hållbarhetsperspektiv kan ändras, utökas och varieras för att anpassas till olika förskolors behov och varierande platsspecifika förutsättningar. Förskolan är den första institution framtidens Stockholmare möter, den borde präglas av de högt ställda mål staden har för framtiden och inte minst uppfylla Lpfp98.

Ansvariga lärare:
KTH Arkitekturskolan:
Prof. Sara Grahn
Max Zinnecker

Real Estate and Construction Management:
Tina Karrbom Gustavsson

Building Technology:
Kjartan Gudmundsson

Utställningsproduktion: FFAR forum för arkitektur

Utställningen har utvecklats med stöd från KTH ABE och KTH Arkitektur.